Punkt i protokollet
PR
26
2018 rd
Plenum
Onsdag 21.3.2018 kl. 14.09—15.54
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Senast publicerat 10-06-2019 10:54