Senast publicerat 05-06-2021 13:22

Punkt i protokollet PR 26/2018 rd Plenum Onsdag 21.3.2018 kl. 14.09—15.54

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om djuravelsverksamhet

Regeringens propositionRP 20/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.