Senast publicerat 05-06-2021 13:22

Punkt i protokollet PR 26/2018 rd Plenum Onsdag 21.3.2018 kl. 14.09—15.54

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 10 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

Regeringens propositionRP 10/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 4/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 10/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.