Punkt i protokollet
PR
26
2018 rd
Plenum
Onsdag 21.3.2018 kl. 14.09—15.54
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 10 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 10/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 21-03-2018 16:15