Senast publicerat 06-06-2021 18:28

Punkt i protokollet PR 26/2021 rd Plenum Fredag 19.3.2021 kl. 13.02—16.10

11.  Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2021

Regeringens propositionRP 17/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 2/2021 rd
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 11 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 23.3.2021. 

Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt iakttas vid enda behandlingen av tilläggsbudgetpropositionen: 

I plenum som börjar tisdag 23.3.2021 kl. 14 inleds behandlingen av ärendet med en allmän debatt innehållande en snabbdebatt, där de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa. Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa. 

Ändringsförslagen ska lämnas in till centralkansliet senast tisdag 23.3.2021 kl. 10.00. Omröstningarna sker onsdag 24.3.2021. Till den del det inte har framställts några ändringsförslag anses tilläggsbudgetpropositionen vara godkänd enligt finansutskottets betänkande. 

Förfaringssättet godkändes. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.3.2021.