Senast publicerat 06-06-2021 18:13

Punkt i protokollet PR 26/2021 rd Plenum Fredag 19.3.2021 kl. 13.02—16.10

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och 20 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Regeringens propositionRP 256/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 3/2021 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. — Ledamot Elomaa. 

Debatt
15.58 
Ritva Elomaa ps :

Arvoisa puhemies! Esitys Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta on Suomen kannalta kokonaisuudessaan hyvä asia. [Hälinää — Puhemies: Shh!] On tärkeää, että kaupallisen kalastuksen saralla yhteisten pelisääntöjen noudattamista valvotaan ja kiintiöjärjestelmiä sekä käyttöoikeuksia koskevia lakeja uudistetaan parempaan suuntaan. 

Kuten maa- ja metsätalousvaliokunta korostaakin, kiintiöjärjestelmän yleisenä tavoitteena on parantaa kaupallisten kalastajien mahdollisuuksia suunnitella ja ajoittaa kalastustoimintaansa siten, että se vastaa markkinoiden kysyntään sekä tasoittaa ja lisää kotimaisen kalan tarjontaa markkinoilla, mikä osaltaan mahdollistaa elinkeinotoiminnan kannattavuuden parantumisen. Suomalaisten ammattikalastajien kohdalla on olennaista, ettei uudistuksesta koidu kohtuuttomasti ylimääräisiä paperihommia tai muuta elinkeinotoiminnan harjoittamista haittaavaa byrokratiaa. Ja koska ilmeisesti luvassa ei ole lisäbyrokratiaa, antaa tämän esityksen mennä läpi. 

Mikä on sitten ammattikalastajien tilanne Suomessa yleisellä tasolla? Luonnonvarakeskuksen tuoreen merialueiden kaupallista kalastusta koskevan tietopaketin ennakkotietojen julkaisu herättää huolta. Taloudellisesti merkittävimpien kalalajien, kuten siian, ahvenen, kuhan ja lohen, saalis jäi pieneksi. Saman julkaisun mukaan aktiivisten kalastajien määrä on romahtanut vuosikymmenessä yli 2 100 kalastajasta alle puoleen. Tämän pitäisi toimia herätyksenä myös maamme päättäjille. Ammattikalastuksen toimintaedellytykset maassamme on turvattava, ja päätöksenteossa on otettava huomioon tämä kovaa työtä tekevä varsin pieni porukka. He mahdollistavat meille kaikille muille sen, että kotimaista tuoretta kalaa on saatavilla kauppojen kalatiskeillä. Kotimainen kala on lisäksi terveellistä lähiruokaa. Varsinais-Suomessa ikäni asuneena Saaristomeren meininki on sydäntäni lähellä ja arvostukseni kalastajia kohtaan on suuri. 

Kun Suomi toipuu koronan riepottelusta, niin voisimmeko kenties miettiä, että tulevaisuudessa kotimainen kalastus voisi tarjota leivän yhä useampaan pöytään. Toivoisinkin, että hallituspuolueet kartoittaisivat tarkemmin kaupallisen kalastuksen mahdollisuuksia jo lähitulevaisuudessa. 

Ja kun puhutaan kalastuksen velvoitteista ja säädöksistä, on tärkeää, että niitä noudatetaan kaikissa Itämeren valtioissa ja koko EU:n alueella yhtä kirjaimellisesti kuin mitä meidän suomalaisilta kalastajilta vaaditaan. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslagen 1 och 2 i proposition RP 256/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.