Senast publicerat 06-06-2021 18:28

Punkt i protokollet PR 26/2021 rd Plenum Fredag 19.3.2021 kl. 13.02—16.10

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

Regeringens propositionRP 252/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 2/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.3.2021.