Senast publicerat 16-03-2022 15:57

Punkt i protokollet PR 26/2022 rd Plenum Onsdag 16.3.2022 kl. 13.59

2. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Regeringens propositionRP 141/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 2/2022 rd
Andra behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 15.3.2022. 

Under debatten har Terhi Koulumies understödd av Mari-Leena Talvitie framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 141/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.  

Talman Matti Vanhanen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande. 

Betänkandet ”ja”, Terhi Koulumies förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 95 ja, 24 nej; 80 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.