Senast publicerat 17-03-2022 08:33

Punkt i protokollet PR 26/2022 rd Plenum Onsdag 16.3.2022 kl. 13.59—18.08

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Jobbkanalen Ab och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 198/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 1/2022 rd
Andra behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 15.3.2022. 

Under debatten har Rami Lehto understödd av Riikka Slunga-Poutsalo föreslagit att lagförslagen förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Lagförslagen godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 98 ja, 27 nej; 74 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslagen 1—3 i proposition RP 198/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.