Senast publicerat 04-06-2021 17:04

Punkt i protokollet PR 27/2015 rd Plenum Måndag 29.6.2015 kl. 14.04—17.01

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 11/2015 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet. 

Ingen debatt. 

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.