Senast publicerat 04-06-2021 19:04

Punkt i protokollet PR 27/2015 rd Plenum Måndag 29.6.2015 kl. 14.04—17.01

9.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar av bestämmelserna i ändringsprotokollet till konventionen om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar samt med förslag till lag om ändring av 9 kap. 5 § i sjölagen

Regeringens propositionRP 7/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 2/2015 rd
Dels enda, dels andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från kommunikationsutskottet betänkande KoUB 2/2015 rd beslut om ändringarna i bestämmelserna i ändringsprotokollet till konventionen och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände ändringarna i bestämmelserna i ändringsprotokollet till konventionen enligt proposition RP 7/2015 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 7/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av ändringarna i bestämmelserna i ändringsprotokollen och andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.