Senast publicerat 06-06-2021 18:04

Punkt i protokollet PR 27/2021 rd Plenum Tisdag 23.3.2021 kl. 14.08—20.54

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Regeringens propositionRP 38/2021 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Tarja Filatov
:

Ärende 11 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. — Och tydligen presenterar minister Haatainen detta. 

Debatt
20.47 
Työministeri Tuula Haatainen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jolla ravintolat ja muut ravitsemusalan yritykset suljettaisiin asiakkailta väliaikaisesti niissä maakunnissa, joissa THL:n epidemiologisen arvion mukaan on menossa kiihtymis- tai leviämisvaihe. Hallitus tavoittelee asiakastilojen voimassa olevan sulun jatkamista noin kolmen viikon ajaksi. Sulku olisi voimassa 18.4. saakka. Ravintolat ja kahvilat voisivat sulun aikana myydä noutoannoksia suoraan asiakkaalle tai toimittaa niitä joko itse tai lähettipalvelujen välityksellä asiakkaalle. 

Lailla jatkettaisiin nyt voimassa olevaa ravintolasulkua noin kolmella viikolla. Lain sisältö pysyisi samana. Ravintolasulun jatkaminen on välttämätöntä tässä epidemiatilanteessa, jossa tautimäärät eivät ole vielä vähentyneet toivomallamme tavalla. Edelleen on tarpeen jatkaa toimia, joilla aikuisväestön kontaktit rajataan vain välttämättömään. Arvio perustuu terveysviranomaisten asiantuntijanäkemykseen. 

Ravintoloiden väliaikainen sulku on yksi toimista, joilla hallitus pyrkii estämään koronaepidemian nopeaa kiihtymistä ja tartuttavampien virusmuunnosten yleistymistä. Elämme edelleen poikkeusoloissa, ja hallitus antaa esityksen eduskunnan käsiteltäväksi vastaavalla tavalla kuin aiemmin perustuslain 23 §:ssä säädetyssä järjestyksessä poikkeuksena perusoikeuksiin poikkeusoloissa. Kyseessä on merkittävä poikkeus perustuslaissa turvattuun elinkeinovapauteen. 

Pääperiaatteena esityksessä on, että kaikki yleisölle avoinna olevat ravitsemusliikkeet pidettäisiin suljettuina asiakkailta leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevissa maakunnissa. Suljettavia ravitsemusyrityksiä olisivat siten kaikki kahvilat, ravintolat, baarit ja yökerhot. Rajoitus koskisi myös terasseja. Poikkeuksena olisivat ravintolat, jotka eivät ole avoinna yleisölle. Sulku ei siis koskisi esimerkiksi vanhainkotien ruokaloita tai henkilöstöravintoloita, jotka eivät ole auki muille asiakkaille. 

Maakunnissa, joissa koronavirusepidemia on perustasolla, ravitsemusyritykset voisivat lähtökohtaisesti olla jatkossakin avoinna asiakkaille. Näiden yritysten on noudatettava esimerkiksi aukioloa ja asiakasmääriä koskevia rajoituksia, jotka on annettu tartuntatautilain nojalla. Maakunnista, joissa väliaikainen sulku on voimassa, säädetään erikseen valtioneuvoston asetuksella. Tämä asetus annetaan voimaantulon yhteydessä, ja se tulee eduskuntaan jälkitarkastettavaksi. 

Alueiden luokittelu epidemian perus-, leviämis- ja kiihtymisvaiheisiin perustuu sosiaali- ja terveysministeriön koronaviruksen hillinnän hybridistrategian toimintasuunnitelmaan. 

Elinkeinoministeri Mika Lintilän johdolla on valmisteltu kustannustukilainsäädäntöön sisällytettävä korvausmalli, joka mahdollistaisi kohtuullisen korvauksen yrityksille, joihin sulkutoimenpiteet kohdistuvat. Korvauksia koskeva hallituksen esitys ja sen lähetekeskustelu päätettiin juuri ennen tätä asiakohtaa.  

Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Edustaja Turtiainen.  

20.51 
Ano Turtiainen at :

Arvoisa puhemies! Tämä asia tuotiin tämän päivän työjärjestykseen vasta tänään iltapäivällä. Ottaen huomioon asian tärkeyden ja vakavuuden pyydän asian pöydällepanoa eduskunnan työjärjestyksen 57 §:n mukaisesti, jotta kaikki edustajat ehtivät kunnolla perehtymään asiaan. — Kiitos. 

Förste vice talman Tarja Filatov
:

Ett förslag om bordläggning av ärendet har framställts. Detta ärende bordläggs. 

Ingen debatt om bordläggning av ärendet. 

Riksdagen bordlade ärendet till nästa plenum i dag 23.3.2021.