Senast publicerat 06-06-2021 18:05

Punkt i protokollet PR 27/2021 rd Plenum Tisdag 23.3.2021 kl. 14.08—20.54

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bostadsrättsbostäder och lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Regeringens propositionRP 189/2020 rd
Utskottets betänkandeMiUB 1/2021 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Tarja Filatov
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. — Ledamot Laukkanen frånvarande, ledamot Essayah frånvarande. — Ledamot Peltokangas. 

Debatt
20.12 
Mauri Peltokangas ps :

Arvoisa puhemies! Käsittelyssä on hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta. Valiokunta teki esitykseen useampia tyydyttäviä parannuksia, ja tästä syystä katsoimme valiokuntakäsittelyssä, että esityksen henki on nyt parempi.  

Kiitos myös perustuslakivaliokunnalle ohjeistuksesta. Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten ympäristövaliokunta poisti esityksestä pykäläehdotukset 89 ja 90. Valiokunnan mietinnön henki on, että asiaa on tarkasteltava myös jatkossa. Toivommekin, että mietinnön henki näiltä osin on käytäntö. 

Valiokunnan päätöksen jälkeen olemme saaneet kansalaispalautetta, kuten usein käy, ja esimerkiksi Suomen Asumisoikeusasukkaat SASO ry on lausunut yhä kasvavan huolensa. Katson, että on syytä vielä tarkasti kiinnittää huomio siihen, etteivät asumiskustannukset tule nousemaan. 

Tästä syystä, arvoisa puhemies, teen seuraavan lausumaehdotuksen: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa sitä, etteivät asumisoikeuslain muutokset aiheuta asumisoikeusasujien asumiskustannuksiin kohtuutonta nousupainetta.”  

Toivon, että asumisoikeusasujien edun mukaisesti eduskunta voi yhtyä lausumaehdotukseen. — Kiitos. 

Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Edustaja Talvitie. 

20.14 
Mari-Leena Talvitie kok :

Arvoisa puhemies! Tässä on tosiaan hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta. Kokoomus jätti tähän hallituksen esitykseen vastalauseen, ja siitä keskusteltiin ensimmäisessä käsittelyssä. Hallituksen esityksen tavoitteena ovat senkaltaiset asiat, että olemme niistä pääosin yksimielisiä, elikkä tarkoitus on nimenomaan ollut yksinkertaistaa ja selkeyttää tätä asumisoikeusasuntojen asukasvalintaa ja hakujärjestelmää ja näin ollen myöskin muun muassa parantaa ja vahvistaa asukashallinnon asemaa, mutta muutamat asiat ovat kuitenkin senkaltaisia, jotka eivät tässä hallituksen esityksessä sitä tee. Näemmekin, että muun muassa tässä asukasvalinnassa olisi tullut säilyttää enemmän tarveharkintaa, koska tiedämme, että varallisuus on keskittynyt varttuneemmille ikäluokille. Tällainen ikäkriteeri, mikä haluttiin jättää tähän lakiin edelleen, ei ole enää tällä vuosikymmenellä perusteltua. Lisäksi asumisoikeuden saajat valitaan pääosin järjestysnumeron perusteella, ja näemme kokoomuksessa sen, että siihen pitäisi muutos saada ja että etusijalle tulisi asettaa hakijat, jotka asuvat tällä hetkellä ARA-vuokra-asunnossa. Lisäksi teimme myös esityksen siitä, että asumisoikeusasuntoja poikkeustapauksessa vuokrattaessa vuokran tulisi olla omakustannusperusteinen, jotta julkisen tuen hyöty kohdentuu silloin nimenomaan tälle asukkaalle. 

Muilta osin on hyvä, että tähän lakiesitykseen tehtiin perustuslakivaliokunnan vaatimia ja osin esittämiä parannuksia, ja siinä mielessä, vaikka tätä lakiesitystä on nyt käsitelty ympäristövaliokunnassa pitkän aikaa, se aloitettiin jo syksyn puolella, tämä osaltaan myöskin kertoo siitä, että eduskunnassa pystytään tekemään ministeriön tasoista lainsäädäntövalmistelua ja myöskin muutoksia silloin, kun niihin on tarvetta. — Kiitos. 

Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Edustaja Ollikainen. 

20.17 
Mikko Ollikainen :

Ärade fru talman, arvoisa rouva puhemies! Asumisoikeusyhteisöjen toiminnan tavoitteena on kohtuuhintaisen asumisen tarjoaminen, ja asumisoikeusasumisen etu on siinä, että sitä varten ei tarvitse ottaa suurta asuntolainaa ja asuminen on vakaata. Tässä on kuitenkin tärkeää, että kaikkien, jotka asuvat ja ennen kaikkea aikovat asua eli muuttaa asumisoikeusasuntoon asumaan, tulee tietää, millainen järjestelmä tämä on ja miten se toimii. 

Jokaisessa järjestelmässä on omat haasteensa, ja tällä esityksellä ongelmia korjataan ja järjestelmän toimivuutta parannetaan. On tärkeää painottaa, että tällä lakiuudistuksella ei ole lähdetty uusimaan koko asumisoikeusjärjestelmää ja keskeiset periaatteet säilyvät ennallaan. Järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään muun muassa sitten tässä valintaprosessissa, mutta myös läpinäkyvyyden päätöksenteossa tulee olla ensisijaista. 

Ympäristövaliokunnassa kuulimme laajasti eri asiantuntijoita ja teimme sitten perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset. Suuri kiitos perustuslakivaliokunnalle työstänne. Tarpeelliseksi koettu asumismuoto uudistetaan, mutta säilyy ja toimii myös polkuna kohti omistusasumista. 

Ärade talman! Bostadsrätterna är proportionellt sett en ganska ovanlig bostadsform i Finland, men det handlar trots allt ändå om 50 000 bostäder, så det är en hel del i alla fall. Fördelen med bostadsrättssystemet är att det erbjuder ekonomiskt stabil grund och boende utan krav på stora lån. Systemet utvecklades ju på 90-talet och det kräver en uppdatering och syftet med förslaget är att förenkla och förtydliga lagen, och det har nu alltså gjorts. Bland annat sker förtydliganden kring valet av boende.  

De centrala principerna blir oförändrade, och ytterst viktigt är att systemet är genomskinligt. Dialogen mellan bostadsrättssammanslutningarna och de boende ska vara väldigt aktiv, och kring det här har vi också i miljöutskottet gett en kläm som har noterats tidigare i debatten. — Tack. 

Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov
:

Edustaja Mäkelä. 

20.19 
Jani Mäkelä ps :

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Peltokankaan tekemää lausumaehdotusta. 

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.