Senast publicerat 05-06-2021 01:07

Punkt i protokollet PR 28/2016 rd Plenum Tisdag 29.3.2016 kl. 13.59—15.52

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur och om ändring av informationssamhällsbalken

Regeringens propositionRP 116/2015 rd
LagmotionLM 23/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 3/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 116/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 23/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.