Punkt i protokollet
PR
28
2016 rd
Plenum
Tisdag 29.3.2016 kl. 13.59—15.52
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 9 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
15.34
Anneli
Kiljunen
sd
Arvoisa herra puhemies! Mielestämme on erittäin hyvä, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa säätelyä yhdenmukaistetaan ja tehtäväkohtaisista kelpoisuusvaatimuksista siirrytään ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiseen ja nimikesuojaan. Tällä tavoin turvataan palveluiden laatua, ammattihenkilöiden yhdenvertaisuutta sekä erilaisten asiakkaiden ja asiakasryhmien oikeuksia. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävärakenteen uudistaminen on vielä kesken. Tästä syystä on tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöryhmien välisen tehtävärakenteen ja työnjaon kehittämistä jatketaan myös tulevaisuudessa. 
Arvoisa puhemies! Sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaan sosiaalityöntekijän ammatissa voi tilapäisesti toimia enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Opiskelija toimii ammattiin valmistuneen sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena. 
Hallitusohjelmaan kuitenkin sisältyy toimenpideohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä. Yhtenä sen osana on mainittu tämän niin sanotun sijaistamispykälän väljentäminen. Vaikka sosiaalityöntekijän sijaistamiseen liittyvän lakiesityksen muuttaminen ei sisällykään hallituksen esitykseen, sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä pyydetään kiirehtimään toimenpideohjelman täytäntöönpanoa. Meillä ei kuitenkaan ole käytettävissä mitään tietoa toimenpideohjelman tarkemmista sisällöistä eikä valiokunta ole kuullut ainuttakaan asiantuntijaa asiasta. Tilanne ei näin ollen anna mielestämme valiokunnalle perusteita näiden toimenpiteiden kiirehtimiselle. Tästä syystä emme hyväksy valiokunnan mietinnön kirjausta toimenpideohjelmasta. 
Arvoisa puhemies! Näillä perustein ehdotamme, että valiokunnan mietinnön 3/2016 perusteluista poistetaan kaksi viimeistä kappaletta vastalauseemme mukaisesti. 
15.36
Kristiina
Salonen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Kiljusen tekemää esitystä. 
15.36
Antero
Laukkanen
kd
Arvoisa herra puhemies! Tässä ammattikelpoisuuden väljentämisessä on myös sellaisia huolia, kuten luodaanko tässä nyt uutta palkkaluokkaa, että kun on tietty henkilö, jonka koulutustaso ei ihan yllä siihen tehtävään, johon hänet väliaikaisesti palkataan, niin hänet voidaan palkata siihen pienemmällä palkalla, syntyykö tällaisia tilanteita. Minusta tässä vastalauseessa esitetty muotoilu on erittäin hyvä, vaikka en sitä nyt tässä kannatakaan, mutta näen sen todella tärkeänä huolena. Pidän tätä valmistelun kannalta erittäin huonona, että meille tuodaan tänne esityksiä, joissa ei ole asiantuntijoita kuultu. Sitähän varten valiokunnat ovat, että heillä on aikaa kuunnella asiantuntijoita ja sitten tuoda mietintö tai lausunto sillä perusteella, että on kuultu asiantuntijoita. Nyt yritetään tuoda esitystä ja lisäystä, joka ei liity asiantuntijoiden antamaan lausuntoon, ja tämä on hyvin poikkeuksellista käytäntöä. Tällaiseen ei pidä ryhtyä. 
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Senast publicerat 22-11-2017 15:02