Senast publicerat 05-06-2021 13:16

Punkt i protokollet PR 28/2018 rd Plenum Tisdag 3.4.2018 kl. 14.00—16.34

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till strålsäkerhetslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 28/2018 rd
Remissdebatt
Talman Paula Risikko
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

Debatt
16.29 
Sami Savio ps :

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys uudeksi säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on erittäin laaja kokonaisuus ja ansaitsee ehdottomasti seikkaperäisen valiokuntakäsittelyn. Säteilylailla on tarkoitus suojella kansalaisten terveyttä säteilyn haittavaikutuksilta, ja säätely onkin varsin yksityiskohtaista, mikä on tarpeen säteilyn määrän ja säteilyaltistuksen jatkuvan kasvun myötä. 

Arvoisa puhemies! Kiinnittäisin vielä huomiota erääseen yksityiskohtaan tässä hallituksen esityksessä. Tässä esityksessä ja sen perusteluissa näet todetaan, että vuonna 2015 alaikäiseksi ilmoittautuneille turvapaikanhakijoille tehtiin 149 viranomaisten oman arvion perusteella pyytämää ikätutkimusta ja näissä testauksissa peräti 90 tapausta 149:stä eli noin 60 prosenttia osoittautui yli 18-vuotiaaksi. Tutkimusmenetelminä on käytetty pääosin hammas‑ ja ranneluuston röntgentutkimuksia, jotka ovat erittäin luotettavia. Tässä lakiesityksessä todetaan edelleen, että vuonna 2016 ikätutkimuksia tehtiin jo noin 630 kappaletta. Valitettavasti esityksessä ei kuitenkaan kerrota, kuinka suuri osa näistä osoitti hakijan täysi-ikäiseksi. 

Arvoisa puhemies! Mainitut ikätestit ovat terveydenhuollon näkökulmasta tämän lakiesityksen myötä varsin hyvin säädeltyjä, ja mielestäni ja myös muidenkin perussuomalaisten kansanedustajien mielestä ne olisi syytä laajentaa kaikkiin alaikäiseksi ilmoittautuneisiin turvapaikanhakijoihin, jolloin menettely olisi yhdenvertainen kaikkien alaikäiseksi ilmoittautuneiden hakijoiden kannalta. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.