Senast publicerat 04-06-2021 22:13

Punkt i protokollet PR 29/2016 rd Plenum Onsdag 30.3.2016 kl. 14.01—16.13

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jordabalken

Regeringens propositionRP 8/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 2/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.3.2016.