Senast publicerat 05-06-2021 01:07

Punkt i protokollet PR 29/2016 rd Plenum Onsdag 30.3.2016 kl. 14.01—16.13

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen

Regeringens propositionRP 132/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 2/2016 rd
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 29.3.2016. 

Under debatten har Jari Myllykoski understödd av Harry Wallin föreslagit att lagförslaget förkastas.Mats Nylund har understödd av Thomas Blomqvist föreslagit att riksdagen godkänner ett förslag till uttalande enligt reservation 2. Hanna Sarkkinen har understödd av Jari Myllykoski framställt tre förslag till uttalanden som har delats ut till ledamöterna 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Maria Lohela
:

Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslagen. 

Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 108 ja, 64 nej, 3 avstår; 24 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslag 1—13 i proposition RP 132/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.  

Talman Maria Lohela
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Betänkandet "ja", Mats Nylunds förslag "nej".
Omröstningsresultat: 120 ja, 54 nej, 1 avstår; 24 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Hanna Sarkkinens förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 117 ja, 58 nej, 1 avstår; 23 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Hanna Sarkkinens förslag 2 "nej".
Omröstningsresultat: 117 ja, 61 nej, 1 avstår; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Hanna Sarkkinens förslag 3 "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 62 nej, 1 avstår; 22 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Timo Harakka sd 

Jag avsåg att rösta annorlunda. 

Talman Maria Lohela
:

Noteras. 

Ärendet slutbehandlat.