Punkt i protokollet
PR
29
2016 rd
Plenum
Onsdag 30.3.2016 kl. 14.01—16.13
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 29.3.2016. 
Under debatten har Jari Myllykoski understödd av Harry Wallin föreslagit att lagförslaget förkastas.Mats Nylund har understödd av Thomas Blomqvist föreslagit att riksdagen godkänner ett förslag till uttalande enligt reservation 2. Hanna Sarkkinen har understödd av Jari Myllykoski framställt tre förslag till uttalanden som har delats ut till ledamöterna 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslagen. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 108 ja, 64 nej, 3 avstår; 24 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1—13 i proposition RP 132/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.  
Talman Maria Lohela
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 
Betänkandet "ja", Mats Nylunds förslag "nej".
Omröstningsresultat: 120 ja, 54 nej, 1 avstår; 24 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Hanna Sarkkinens förslag 1 "nej".
Omröstningsresultat: 117 ja, 58 nej, 1 avstår; 23 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Hanna Sarkkinens förslag 2 "nej".
Omröstningsresultat: 117 ja, 61 nej, 1 avstår; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet "ja", Hanna Sarkkinens förslag 3 "nej".
Omröstningsresultat: 114 ja, 62 nej, 1 avstår; 22 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Timo
Harakka
sd
Jag avsåg att rösta annorlunda. 
Talman Maria Lohela
Noteras. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 22.11.2017 16:30