Punkt i protokollet
PR
29
2016 rd
Plenum
Onsdag 30.3.2016 kl. 14.01—16.13
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 29.3.2016. 
Anneli Kiljunen har understödd av Kristiina Salonen framstället ett förslag om motiveringar. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslag 1—14 i proposition RP 14/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  
Talman Maria Lohela
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget om motiveringar. 
Betänkandet "ja", Anneli Kiljunens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 117 ja, 65 nej; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 22-11-2017 16:32