Punkt i protokollet
PR
29
2020 rd
Plenum
Torsdag 19.3.2020 kl. 17.22—21.01
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och 20 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
Ärende 6 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger miljöutskottets betänkande MiUB 3/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Debatt
20.36
Hannu
Hoskonen
kesk
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa herra puhemies! Ympäristövaliokunta käsitteli tämän hallituksen esityksen ja laati siitä mielestäni hyvän mietinnön. Mietinnössä se toteaa, että tämä laki on tarpeellinen. Sitä varten kuultiin asiantuntijoita, ja mietintö on sitä paitsi yksimielinen, niin että mielestäni pääsimme valiokunnassa hyvään tulokseen. Kiitän valiokunnan kaikkia mukana olleita jäseniä hyvästä yhteistyöstä ja erikoisesti asiantuntijoita, joita kuulimme. 
Joka tapauksessa tämä koskee merenhoidon suunnitelmaa, ja ympäristöstä tehtävien näytteenoton tiimoilta tehdään tähän käsittelyssä olevaan lakiin muutokset, jotka täyttävät perustuslain 80 §:n kirjaimen ja hengen, elikkä kun vesiä hoidetaan ja merta hoidetaan, niin sielläkin tulee tiettyjä toimenpiteitä lain mukaan tehdä, ja koska perustuslain 80 § sanoo aivan selvällä suomen kielellä, että kaikki kansalaisille määrättävät velvollisuudet ja oikeudet on aina otettava lakiin, niitä ei voi asetuksella säätää, niin nyt nämä vaatimukset viedään suoraan tähän kyseiseen lakiin niin, että ne täyttävät tuon perustuslain 80 §:n vaatimuksen. Sitten kun monesti näitä erilaisia näytteitä otetaan tuolta merestä ja vesialueilta, niin siinähän yleensä liikutaan yksityisen omaisuuden piirissä elikkä rannoilla ja jonkun tontin lähellä, joten nyt otetaan lakiin selvät määräykset, miten täällä tulee toimia, jotta viranomaisella on selkeä ohje, miten toimitaan, ettei tarvitse säveltää eikä jouduta sitten ristiriitoihin paikallisten ihmisten kanssa. 
Arvoisa puhemies! Kiinnitän vielä yhteen asiaan huomion. Tässä toteutuu voimassa olevan perustuslain henki, jonka mukaan kansalaiselle määrättävät oikeudet ja velvollisuudet on otettava aina lakiin. Nyt ovat Suomessa käsittelyssä tällä hetkellä merkittävät luonnonsuojelulakien muutokset, joilla puututaan erittäin rankasti metsästysoikeuksiin. Tämä lakiesitys, mikä tässä nyt on ensimmäisessä käsittelyssä, olkoon hyvänä esimerkkinä siitä, että hyvinkin vähäiset asiat, mitkä vaikuttavat kansalaisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin, on otettava lakiin. Viittaan niihin tulossa oleviin asetuksiin, jotka yritetään ympäristöministeriössä viedä läpi. Kyllä sellaiset muutokset, joilla puututaan kansalaisten oikeuksiin rajusti, pitää ottaa nimenomaan perustuslain mukaisesti lakiin suoraan. Sen tautta otan tämän rinnastuksen, vaikka se varsinaiseen asiaan ei kuulukaan.  
Mutta tämä lakiesitys on nyt saanut hyvän mietinnön, ja sitä valiokunta yksimielisesti kannattaa. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—2 i proposition RP 9/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 03-04-2020 11:00