Senast publicerat 06-06-2021 18:22

Punkt i protokollet PR 29/2021 rd Plenum Onsdag 24.3.2021 kl. 14.02—14.58

2.  Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2021

Regeringens propositionRP 17/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 2/2021 rd
Enda behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 2/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avbröts i plenum 23.3.2021. 

Nu följer detaljbehandling av tilläggsbudgetpropositionen. 

Följande ändringsförslag till tilläggsbudgeten, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes:  

1. Ville Vähämäki saf understödd av Jari Ronkainen saf 25.50.20: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen ser till att det finns förutsättningar för att ordna kommunalval på ett säkert sätt enligt den planerade tidtabellen, både genom åtgärder för att bekämpa pandemin och genom åtgärder som förbättrar röstsäkerheten." (Reservation 1) 

2. Ville Vähämäki saf understödd av Jari Ronkainen saf 30.40.44: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen återtar sina beslut som leder till att användningen av torv för energiändamål upphör och ser till att utnyttjandet av våra skogar inte begränsas i onödan under täckmantel av skyddet av kolsänkor." (Reservation 1) 

3. Ville Vähämäki saf understödd av Jari Ronkainen saf 35.20.56: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen återtar sina beslut som leder till att oljeuppvärmningen upphör så att skattebördan för de som nu eldar med olja inte oskäligt höjs under den återstående användningstiden för värmeanläggningen." (Reservation 1) 

4. Ville Vähämäki saf understödd av Jari Ronkainen saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen utan dröjsmål bereder och genomför de lagförslag som med tanke på pandemin och i synnerhet att bekämpa spridningen av virusvariationer är centrala i fråga om obligatorisk testning och karantän i samband med gränstrafiken." (Reservation 1) 

5. Ville Vähämäki saf understödd av Jari Ronkainen saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen erkänner att regeringsprogrammet är föråldrat och därför som bilaga till sitt program upprättar en ’färdplan för anpassning’, som anpassar ekonomin och styr regeringsprogrammet. De viktigaste elementen i färdplanen är indragning av nya utgifter och balansering av den överdimensionerade klimatpolitiken." (Reservation 1) 

6. Ville Vähämäki saf understödd av Jari Ronkainen saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen sörjer för vårt lands konkurrenskraft och medborgarnas köpkraft genom att dra in skattehöjningarna för trafikbränslen." (Reservation 1) 

7. Ville Vähämäki saf understödd av Jari Ronkainen saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen meddelar att Finland inte kommer att delta i EU:s återhämtningspaket på grund av det för Finland höga nettopriset på miljarder euro och de indirekta nackdelarna för vår ekonomi." (Reservation 1) 

8. Timo Heinonen saml understödd av Jukka Kopra saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lägger fram en trovärdig plan för att påskynda den ekonomiska tillväxten och att den innehåller konkreta medel för att höja sysselsättningen, förbättra förutsättningarna för näringsverksamhet, öka produktiviteten och effektivisera arbetsmarknaden." (Reservation 2) 

9. Timo Heinonen saml understödd av Jukka Kopra saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen förbinder sig att uppfylla målet att minska det offentliga hållbarhetsgapet före decenniets slut." (Reservation 2) 

10. Timo Heinonen saml understödd av Jukka Kopra saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen inbegriper omfattande bedömningar av konsekvenserna för företagsverksamhet i motiveringen till coronaåtgärder och andra beslut." (Reservation 2) 

11. Timo Heinonen saml understödd av Jukka Kopra saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen återtar vårdreformen, som i sin nuvarande form försämrar tillgången till tjänster i glesbygden, tär på städernas livskraft, utan grund ersätter högkvalitativ privat tjänsteproduktion med offentlig produktion, äventyrar finländarnas högkvalitativa vård överallt och fördärvar de offentliga finanserna." (Reservation 2) 

12. Timo Heinonen saml understödd av Jukka Kopra saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt förelägger riksdagen de propositioner som behövs för att införa en terapigaranti." (Reservation 2) 

13. Timo Heinonen saml understödd av Jukka Kopra saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt överlämnar en proposition till riksdagen med förslag till temporär rätt för restauranger att sälja alkoholdrycker med en alkoholprocent som högst motsvarar vin för avhämtning." (Reservation 2) 

14. Timo Heinonen saml understödd av Jukka Kopra saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt lämnar en proposition till riksdagen med förslag till utvidgad rätt för mikrobryggerier att sälja sina produkter för avhämtning och på distans." (Reservation 2) 

15. Timo Heinonen saml understödd av Jukka Kopra saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition till riksdagen om förenklad rätt till företagssanering och effektivisering av sanerings- och konkursförfarandet för att företag och företagare ska kunna börja om på nytt." (Reservation 2) 

16. Timo Heinonen saml understödd av Jukka Kopra saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition till riksdagen om påskyndat permitteringsförfarande på samma sätt som våren 2020 och en proposition om motsvarande ändringar i arbetslöshetsersättningarna för att trygga tillräcklig försörjning under permitteringen." (Reservation 2) 

Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 33 ja, 21 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 13 nej, 9 avstår; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 39 ja, 13 nej, 1 avstår; 146 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 39 ja, 15 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 6 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 7 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 12 nej, 8 avstår; 147 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 8 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 9 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 21 nej; 146 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 10 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 11 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 22 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 12 ”nej”.
Omröstningsresultat: 33 ja, 21 nej; 145 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 13 ”nej”.
Omröstningsresultat: 34 ja, 21 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 14 ”nej”.
Omröstningsresultat: 34 ja, 21 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 15 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande
 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag nr 16 ”nej”.
Omröstningsresultat: 32 ja, 23 nej; 144 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Följande anmälan antecknades till protokollet: Peter Östman /kd avsåg rösta ”nej” vid punkt 12. 

Riksdagen godkände förslaget till en tilläggsbudget för 2021 i proposition RP 17/2021 rd enligt betänkadet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av tilläggsbudgeten för 2021. Ärendet slutbehandlat.