Senast publicerat 05-06-2021 08:13

Punkt i protokollet PR 3/2017 rd Plenum Onsdag 8.2.2017 kl. 13.59—20.24

12.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet samt till lagar om ändring av sjölagen och lagen om paketresor

Regeringens propositionRP 271/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.