Senast publicerat 05-06-2021 08:13

Punkt i protokollet PR 3/2017 rd Plenum Onsdag 8.2.2017 kl. 13.59—20.24

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pensionsstiftelseroch lagen om försäkringskassor

Regeringens propositionRP 265/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.