Senast publicerat 05-06-2021 08:13

Punkt i protokollet PR 3/2017 rd Plenum Onsdag 8.2.2017 kl. 13.59—20.24

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsrådets lägescentral

Regeringens propositionRP 261/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.