Senast publicerat 05-06-2021 14:16

Punkt i protokollet PR 3/2018 rd Plenum Torsdag 8.2.2018 kl. 16.01—17.58

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 d § i lagen om beskattningsförfarande

Regeringens propositionRP 191/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.