Senast publicerat 06-06-2021 18:22

Punkt i protokollet PR 30/2021 rd Plenum Torsdag 25.3.2021 kl. 16.03—18.49

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken

Regeringens propositionRP 34/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 3/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.3.2021.