Senast publicerat 06-06-2021 01:51

Punkt i protokollet PR 31/2020 rd Plenum Tisdag 24.3.2020 kl. 14.03

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning

Regeringens propositionRP 87/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 1/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—6 och 8—41 i proposition RP 87/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 7 i proposition RP 87/2019 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.