Punkt i protokollet
PR
32
2016 rd
Plenum
Tisdag 5.4.2016 kl. 13.59—18.31
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utsökningsbalken och av 11 § i lagen om preskription av skulder
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 137/2015 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 3 i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 05-04-2016 20:06