Senast publicerat 04-06-2021 21:43

Punkt i protokollet PR 32/2016 rd Plenum Tisdag 5.4.2016 kl. 13.59—18.31

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jordabalken

Regeringens propositionRP 8/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 2/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 8/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.