Senast publicerat 06-06-2021 18:19

Punkt i protokollet PR 32/2021 rd Plenum Fredag 26.3.2021 kl. 13.03—20.32

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt och 6 § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton

Regeringens propositionRP 261/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 3/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 261/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.