Punkt i protokollet
PR
33
2015 rd
Plenum
Tisdag 15.9.2015 kl. 14.01—15.08
4
Riksdagsbibliotekets berättelse för 2014
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 4 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Till grund för behandlingen ligger kulturutskottets betänkande KuUB 2/2015 rd. 
Debatt
15.04
Pauli
Kiuru
kok
Arvoisa rouva puhemies! Eduskunnan sivistysvaliokunta on mietinnössään käsitellyt Eduskunnan kirjaston kertomusta vuodelta 2014. Valiokunnan puheenjohtaja ja ilmeisesti muutkaan valiokunnan jäsenet eivät ole nyt paikalla valiokuntamatkan vuoksi, joten samalla ikään kuin edustan tässä vähän valiokuntaa viime vaalikauden valiokuntajäsenenä ja kirjaston hallituksen varajäsenenä, nykyisenä hallituksen puheenjohtajana. 
Valiokunta on mietinnössään esittänyt tyytyväisyytensä kirjaston toimintaan. Kirjastoa on vuonna 2014 hoidettu hyvin, ja palvelutehtävässä on onnistuttu kiitettävästi. Peruskorjatut tilat ovat hyödyttäneet niin käyttäjiä kuin henkilökuntaa. Esteettömyyteen on kiinnitetty remontissa huomiota. 
Jokaisen organisaation on lunastettava olemassaolonsa oikeutus jatkuvan kehittymisen kautta. Myös kirjastokenttään vaikuttaa monia muutostrendejä, esimerkiksi digitalisaatio, avoimuuden kasvava arvostus, kasvava kilpailu ihmisten mielenkiinnosta ja varsinkin ajasta ja sitten tietysti kamppailu resursseista eli suomeksi rahasta yleensäkin. Osa muutostrendeistä ja tulevista muutoksista voi lisätä kiinnostusta myös Eduskunnan kirjastoa kohtaan. Esimerkkinä siitä on lähelle rakennettava keskustakirjasto, jonka pitäisi aueta 2017 Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna. Se saattaa tarjota erilaisia yhteistyömahdollisuuksia, ainakin näin itse ajattelen, ja varmasti tulee näkymään mediassa uusi, iso, hieno kirjasto. 
Osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytoinnissa onnistuminen on kaikille organisaatioille tärkeätä, ja erityisen tärkeätä se on pienille tai keskisuurille yrityksille, joissa virherekrytointeihin ei oikein ole varaa. Kirjastossa henkilökuntaa on noin 40 henkeä, ja jatkossakin tulevissa rekrytoinneissa onnistuminen on tärkeää. 
Koulutuksesta ja työssä kehittymisestä. Kirjaston kertomuksen mukaan Eduskunnan kirjaston henkilökunta on osallistunut aktiivisesti järjestettyyn ja tarjottuun koulutukseen, osa ihan tohtoritasolle asti, ja sitten erimuotoista lyhyempää täsmäkoulutusta aina tilanteen mukaan. Rekrytointiin liittyen ja rekrytoinnin kannalta on luonnollisesti merkityksellistä, että työntekijöillä on mahdollisuus oman ammattitaitonsa jatkuvaan kehittämiseen. Yhteiskunta muuttuu, kirjastokenttä muuttuu, digitalisaatio ynnä muut tavat hakea tietoa muuttavat kenttää, ja se asettaa vaatimuksia nykyiselle henkilökunnalle, ja tietysti tulevat henkilöt, jotka harkitsevat työn hakemista Eduskunnan kirjastosta, ovat kiinnostuneita siitä, minkälaisia koulutusmahdollisuuksia tuleva työnantaja voi tarjota. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 2/2015 rd. 
Senast publicerat 10-03-2017 12:06