Punkt i protokollet
PR
33
2017 rd
Plenum
Fredag 31.3.2017 kl. 12.59—13.03
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
Regeringens proposition
RP 251/2016 rd
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 28.3.2017. 
Under debatten har Riitta Myller understödd av Silvia Modig föreslagit att lagförslaget förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 109 ja, 46 nej; 44 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 251/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 31.3.2017 15:00