Senast publicerat 05-06-2021 08:02

Punkt i protokollet PR 33/2017 rd Plenum Fredag 31.3.2017 kl. 12.59—13.03

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Regeringens propositionRP 251/2016 rd
Utskottets betänkandeMiUB 2/2017 rd
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 28.3.2017. 

Under debatten har Riitta Myller understödd av Silvia Modig föreslagit att lagförslaget förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 109 ja, 46 nej; 44 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 251/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.