Senast publicerat 06-06-2021 18:19

Punkt i protokollet PR 34/2021 rd Plenum Tisdag 6.4.2021 kl. 14.05—17.30

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken

Regeringens propositionRP 34/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 3/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 34/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.