Senast publicerat 06-06-2021 18:19

Punkt i protokollet PR 34/2021 rd Plenum Tisdag 6.4.2021 kl. 14.05—17.30

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen samt fordonslagen

Regeringens propositionRP 176/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 8/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 176/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 3 i proposition RP 176/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.