Senast publicerat 05-06-2021 09:11

Punkt i protokollet PR 35/2017 rd Plenum Onsdag 5.4.2017 kl. 14.00—15.42

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen

Regeringens propositionRP 8/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2017 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Arto Satonen
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
15.38 
Eerikki Viljanen kesk :

Arvoisa puhemies! Kannatan tämän hallituksen esityksen tavoitetta ympäristöluvanvaraisuuden keventämisestä. On hyvä, että luvanvaraisuus poistetaan monilta toimilta, joiden ympäristövaikutusten arvioidaan olevan vähäisiä, ja ne siirretään rekisteröintimenettelyn piiriin. Tällöin niiden ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Näin asetukseen perustuvat vaatimukset ovat samoja kaikille toimijoille ja toimintakohtaisiin lupiin verrattuna toiminnanharjoittajien asema yhdenmukaistuu. Tässä ehdotamme osin myös luvanvaraisuuskynnyksen nostamista hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä, ja saamansa selvityksen perusteella ympäristövaliokuntakin on pitänyt esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Yhdyn valiokunnan kantaan. 

Arvoisa puhemies! Tämä esitys jatkaa hallituksen linjaa byrokratian purkamiseksi, hallinnon sujuvoittamiseksi ja resurssien kohdistamiseksi oikeisiin painopisteisiin huolehtien kuitenkin samalla siitä, että hallinnon keventämistoimet eivät vaaranna ympäristönsuojelun tasoa ja että kansalaisten osallistumisoikeus ympäristöä koskevaan päätöksentekoon turvataan. 

Arvoisa puhemies! Tämä on hyvä linja, ja tällä on hyvä jatkaa. 

15.39 
Hannu Hoskonen kesk :

Arvoisa herra puhemies! Valiokunnan mietintö on erittäin ansiokas, ja tässä mietinnössä toteutuu nimenomaan se hallituksen linja, jolla pyritään tämän vaalikauden aikana poistamaan mahdollisimman paljon turhaa byrokratiaa. Normeja puretaan ja ennen kaikkea pyritään siihen, että jos esimerkiksi joku yrittäjä on aikaisemmin joutunut siihen lupaviidakkoon ja on sitten estynyt liiketoiminta ja samalla jää tulematta ne paljon kaivatut työpaikat, niin tämäntyyppisillä pienillä muutoksilla näitä byrokratian loukkuja puretaan. 

Pitää muistaa koko ajan, että meillä noin 2,9 miljardin euron edestä hankkeita seisoo lupamenettelyssä tuolla eri viranomaisissa tai tuomioistuimissa. Uskon, että joka ainoa hanke, mitä siellä on, on vakain tuumin tehty, elinkeinonharjoittajien tai yrittäjien rehellisesti tekemiä hakemuksia ja ne paperit vain jostain syystä jonkun byrokraatin pöydällä seisovat siellä. Meidän on kyllä tehtävä tässä Suomenmaassa ihan oikeasti nyt, sekä eduskunnassa että myös tuolla ministeriöissä ja muissa viranomaisissa, selkeä linjanmuutos, että saamme nämä investoinnit liikkeelle. Kun katsoo tuota Suomen taloutta ja velkaantumisvauhtia, niin emme kai tästä voi olla muuta kuin yhtä mieltä, että Suomen pyörät on saatava pyörimään. Tästä hyötyvät kaikki, ja kaikkein parhaiten siitä hyötyvät ne työttömät, joilla ei tällä hetkellä työtä vielä ole. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 8/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.