Senast publicerat 05-06-2021 02:16

Punkt i protokollet PR 36/2016 rd Plenum Tisdag 12.4.2016 kl. 13.59—20.29

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gruvlagen

Regeringens propositionRP 57/2016 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 13 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till. 

Debatt
20.21 
Reijo Hongisto ps :

Arvoisa rouva puhemies! Lakiesityksen tavoitteena on mahdollistaa tehokas kullanhuuhdonta sekä kullanhuuhdontakohteen täysimääräinen hyödynnettävyys sekä lisätä edellytyksiä luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Myös tässä pientä elinkeinonharjoittajaryhmää koskevassa lakiesityksessä pyritään sujuvoittamaan luvanvaraista ammatinharjoittamista ja helpottamaan sääntelyä, kuten hallitusohjelmassa on ansiokkaasti kirjattu. Hallitus vastaa huutoonsa, joka kuuluu Lemmen- ja Ivalojoen latvoille saakka. 

Tässä muutoksessa lisätään kullanhuuhdontavaltauksien enimmäispinta-alaa ja luvan voimassaoloaikaa. Molemmat ovat varmasti tervetulleita parannuksia 200—300:aa huuhtojaa koskevassa joukossa. Näin tehden kullanhuuhdonnan ennakoitavuus turvataan ja alan kulttuuri säilyy. 

Vaikka kyseessä onkin todella pieni joukko, jota uudistus koskee, niin sen välilliset vaikutukset ovat Lapissa merkittäviä erityisesti matkailuun liittyen. Toivottavasti lakiuudistus innostaa nykyisiä käsinkaivajia ja -huuhtojia jatkamaan pitkän perinteen omaavaa työtään. Toivon lakiuudistuksen myös innoittavan nuorempia kultakuumeen saaneita alalle. 

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan lakiesitystä myös senkin vuoksi, että Lapinmaan Eldoradoa, siis kullan emäkalliota, ei ole vieläkään löydetty. 

20.22 
Olavi Ala-Nissilä kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Voin täysin yhtyä siihen, mitä edustaja Hongisto tässä kertoi. Tämä on todellakin osa normienpurkuharjoitusta, ymmärtääkseni lähtenyt täältä eduskuntaryhmien toimesta. Edustaja Kärnä on ollut tässä hyvin aktiivinen. 

Tässä todellakin on niin, että harmittavan usein kullanhuuhdonta rinnastetaan laajamuotoiseen kaivostoimintaan, mitä se ei todellakaan ole. Sen takia on tärkeätä, että tällä säädöksellä voidaan mahdollistaa se, että kultavaskoolit heiluvat jatkossakin pienimuotoisen yrittäjätoiminnan tarjoamana. Jatkossa kullanhuuhdonta voidaan myös kaivosviranomaisen päätöksellä aloittaa tai sitä voidaan jatkaa, vaikka toiminnasta olisi tehty valituskin. 

Tämä, niin kuin edustaja Hongisto totesi, ei ole sinällään suuri asia, mutta paikallisesti sillä on iso merkitys, ja se kuvastaa sitä, että täällä eduskunnassa ja hallituksen toimesta konkreettisesti nyt puretaan ja sujuvoitetaan normeja. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som miljöutskottet ska lämna utlåtande till.