Senast publicerat 05-06-2021 23:25

Punkt i protokollet PR 36/2019 rd Plenum Tisdag 24.9.2019 kl. 14.01

2.  Interpellation om regeringens finans- och sysselsättningspolitik

InterpellationIP 1/2019 rd
Framställande av interpellation
Förste vice talman Tuula Haatainen
:

För framställande av en interpellation presenteras nu ärende 2 på dagordningen. Ledamot Kai Mykkänen och 37 andra ledamöter har framställt interpellation IP 1/2019 rd om regeringens finans- och sysselsättningspolitik. Jag ger nu ordet till den första undertecknaren av interpellationen. 

Kai Mykkänen läste upp interpellationstexten. 

I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.