Senast publicerat 04-06-2021 23:16

Punkt i protokollet PR 37/2016 rd Plenum Onsdag 13.4.2016 kl. 13.59—15.58

8.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet

Regeringens propositionRP 51/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.