Senast publicerat 05-06-2021 13:16

Punkt i protokollet PR 37/2018 rd Plenum Onsdag 18.4.2018 kl. 13.59—21.59

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken

Regeringens propositionRP 44/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.