Senast publicerat 05-08-2021 10:58

Punkt i protokollet PR 37/2020 rd Plenum Fredag 27.3.2020 kl. 13.00—13.01

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 27/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 3/2020 rd
Bordläggning av betänkandet
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för bordläggning. Eftersom ärendet är brådskande föreslår talmanskonferensen att betänkandet bordläggs till nästa plenum i dag 27.3.2020. 

Ingen debatt. 

Riksdagen bordlade betänkandet till nästa plenum 27.3.2020.