Punkt i protokollet
PR
38
2015 rd
Plenum
Onsdag 23.9.2015 kl. 14.00—17.13
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 a § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 6 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet. 
Ingen debatt. 
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Senast publicerat 21.4.2016 11:26