Senast publicerat 01-06-2021 08:40

Punkt i protokollet PR 38/2015 rd Plenum Onsdag 23.9.2015 kl. 14.00—17.13

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om handel med utsäde och om upphävande av lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten

Regeringens propositionRP 23/2015 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet. 

Ingen debatt. 

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.