Punkt i protokollet
PR
38
2016 rd
Plenum
Torsdag 14.4.2016 kl. 15.59—18.39
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till trafikförsäkringslag och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 4/2016 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Debatt
18.30
Outi
Mäkelä
kok
Arvoisa rouva puhemies! Tässähän on kyse siis liikennevakuutuslaista, joka valiokunnan käsittelyssä sai muutamia muutoksia. Asiantuntijakuulemisissa oli muutama epäkohta. 
Ensimmäinen oli tämä, joka koski pyörätuoleja ja vastaavia kevytrakenteisia vammaisten liikkumisvälineitä. Niille siis ei ole vuoden 2016 alusta lukien voinut ottaa liikennevakuutusta, ja valiokunta on siis ehdottanut yksityiskohtaisissa perusteluissa, että "nämä monien vammaisten jokapäiväisen liikkumisen kannalta välttämättömät apuvälineet saadaan liikennevakuutusjärjestelmän piiriin", ja ehdottanut, että "kyseiset ajoneuvot vapautetaan selkeästi liikennevakuutuksen ottamisvelvollisuudesta ja niiden mahdollisesti aiheuttamat vahingot korvataan Liikennevakuutuskeskuksen toimesta". Tämä oli tärkeä seikka, joka kuulemisissa tuli esiin. 
Lisäksi oli seikka, joka liittyi ajoneuvokilpailuihin. Aikaisemmin siis on ollut tämmöinen ajoneuvokilpailujen kuljettajanpaikkasuoja, joka valiokunnan mukaan tulisi säilyttää myös jatkossa — syystä, että kyseinen suoja on katsottu tarkoituksenmukaiseksi. Ilman sitä moottoriurheilun harrastajien vakuutusturva heikkenisi olennaisesti ja kilpailutoiminnan kustannukset nousisivat vapaaehtoisten vakuutusten korkeampien vakuutusmaksujen myötä. 
Täällä oli yhtenä asiana nostettu myös tämä tilastointi esiin. Asiantuntijakuulemisissa tuli esiin tavoite ajoneuvoluokkakohtaisten tilastotietojen saatavillaolosta. Valiokunnan näkemys oli, että pidettiin tärkeänä, että "asetuksella säädetään tarkemmin vuosittaiseen tilastoselvitykseen sisällytettävien tietojen sisällöstä siten, että selvitys on riittävän kattava ja yksityiskohtainen viranomaisten ja sidosryhmien tilastotietoja koskevien tarpeiden täyttämiseksi". 
Näillä muutamilla muutoksilla, lisäyksillä ja täydennyksillä valiokunta tätä tuki. Mielestämme tämä oli oikein hyvä ja kannatettava esitys. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—11 i proposition RP 123/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 31-08-2016 16:42