Senast publicerat 05-06-2021 09:04

Punkt i protokollet PR 38/2017 rd Plenum Tisdag 18.4.2017 kl. 14.00—16.24

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen

Regeringens propositionRP 188/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 4/2017 rd
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
16.04 
Mika Kari sd :

Arvoisa rouva puhemies! Tästä hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta haluan muutaman sanan sanoa ja siteeraan tässä vastalauseen tekstiä: "Asiantuntijakuulemisissa, lausunnoissa ja viesteissä maakunnista on korostunut ajatus siitä, että lain väliaikainen muuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista muun muassa siksi, että se lisää hallinnollista työtä, joka saattaa pahimmassa tapauksessa mennä hukkaan, kun lakia joudutaan muuttamaan nopealla aikataululla." 

Tätä esitystä on kritisoinut äsken kertomani mukaan asiantuntijoista suurin osa ja esittänyt tämän puutteen, joka tähän lakiesitykseen sisältyy. Yhtenä isona lausunnonantajana ja asiantuntijatoimielimenä on muun muassa Suomen Kuntaliitto, jonka lausunnossa todetaan, että esitys ei vastaa nykytilan haasteisiin tai esityksen omiinkaan tavoitteisiin. 

Näin ollen teen vastalause 1:n mukaisen hylkäysesityksen. 

16.06 
Sirpa Paatero sd :

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Karin tekemää esitystä. Tämä 22 kuukauden erillislainsäädäntö, niin kuin tätä voi ehkä nimittää, kuulostaa kummalliselta — esittelin tätä vastalausetta ensimmäisessä käsittelyssä. Jos maakuntahallinto tulee, niin ehkä tässä voi retorisesti heittää kysymyksen, että onko niin, että hallitus ei usko, että maakuntahallinto tulee 22 kuukauden jälkeen, koska nyt pitää tehdä tämmöinen uudistus, joka sitten tehdään uudelleen 22 kuukauden jälkeen. 

16.06 
Joona Räsänen sd :

Arvoisa puhemies! Tästä on hyvä jatkaa edustajien Kari ja Paatero jälkeen. Tuossa hieman huonolla korvalla kuuntelin, en muista, kannattiko edustaja Paatero tätä edustaja Karin hylkäysesitystä, mutta jos ei kannattanut, niin itse sitä lämpimästi kannatan. 

Tässä yhteydessä on hyvä todella muistaa, että kysymyksessähän on nyt tämä väliaikainen lainsäädäntö, mikä tulisi voimaankin vasta vuoden 2019 alusta, mutta kun me tiedämme, että nämä suuremmat hallintouudistukset ovat vielä tulossa ja se aiheuttaa sitten varmasti myös uusia muutoksia tähän yhteispalvelulainsäädäntöön, niin herää kyllä kysymys, onko tarkoituksenmukaista tällaista väliaikaista lainsäädäntöä säätää, varsinkaan kun nämä käytännön toteuttajat tuolta kunnista ovat hyvin vahvasti kertoneet siitä, että tällä sellaisia vaikutuksia kuin esityksessä todetaan ja halutaan ei saavuteta. Tämän johdosta on kyllä hyvä vetää se johtopäätös, niin kuin moni kuntatasonkin asiantuntija on vetänyt, että tämä väliaikainen lainsäädäntö ei ole tarkoituksenmukaista ja sen takia tätä kannattaisi kyllä hetken vielä miettiä. Sen takia on perusteltua todella esittää tätä hylkäystä, niin kuin vastalauseessamme teemme. 

Ehkä toinen huomio vielä tähän lisäksi on se, että yleisesti täällä eduskunnassakin on ollut hyvin vahva tahto siitä, että enemmänkin vanhoja normeja purettaisiin kuin uusia säädettäisiin, eikä tämä taida istua tähän norminpurkuhenkeenkään, että tehdään tällaista väliaikaista lainsäädäntöä, jolle kyllä tarkoituksenmukaisuutta ei löydy. Tältä osin tämä on kyllä huonoa harkintaa, ja toivoisi, että tässä hallitus olisi vielä hetken miettinyt, tarvitaanko tätä lainsäädäntöä. 

Näillä perusteilla todella kannatan Mika Karin esitystä. 

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.