Senast publicerat 05-06-2021 08:01

Punkt i protokollet PR 39/2017 rd Plenum Onsdag 19.4.2017 kl. 13.59—16.01

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsrådets lägescentral

Regeringens propositionRP 261/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 6/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.4.2017.