Senast publicerat 05-06-2021 10:34

Punkt i protokollet PR 39/2017 rd Plenum Onsdag 19.4.2017 kl. 13.59

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen

Regeringens propositionRP 188/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 4/2017 rd
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 18.4.2017. 

Under debatten har Mika Kari understödd av Sirpa Paatero föreslagit att lagförslaget förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 96 ja, 58 nej; 45 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 188/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.