Senast publicerat 04-06-2021 22:07

Punkt i protokollet PR 4/2016 rd Plenum Tisdag 9.2.2016 kl. 14.01—19.29

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk

Regeringens propositionRP 136/2015 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. 

Debatt
17.05 
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Niin sanotussa pohjoismaisessa tuomiolaissa säädetään Pohjoismaissa annettujen tuomioiden ja eräiden muiden täytäntöönpanon perusteiden rajat ylittävästä täytäntöönpanosta. Lain mukaan Norjassa tai Tanskassa laadittu täytäntöönpanokelpoinen velkakirja, vekseli tai sekki pannaan pyynnöstä Suomessa täytäntöön. Sanottujen asiakirjojen täytäntöönpano edellyttää kuitenkin, että täytäntöönpanohakemukseen liitetään asiakirjan alkuperävaltion oikeusministeriön antama todistus siitä, että asiakirja on täytäntöönpanokelpoinen. Sekä Norjassa että Tanskassa todistuksenantotehtävä on delegoitu oikeusministeriöstä muulle viranomaiselle. Pohjoismaista tuomiolakia tulisi siksi muuttaa siten, että myös muun viranomaisen kuin oikeusministeriön antama todistus riittäisi kysymyksessä olevien asiakirjojen täytäntöönpanokelpoisuuden todentamiseksi. Vastaava tarkistus on jo tehty muissa Pohjoismaissa. 

Arvoisa puhemies! Tämä tarkastus on tekninen, ja vanhentunut lainsäädäntö muutettaisiin vastaamaan nykytilaa. 

17.06 
Antti Kurvinen kesk :

Herra puhemies! Haluan kiittää hallitusta varsin järkevästä — pienestä mutta järkevästä — lainsäädäntöhankkeesta, ensinnäkin tietenkin sen takia, että on hyvä, että tuomiot liikkuvat ja maksut saadaan maksettua ja uskalletaan tehdä sopimuksia rajojen yli, koko Euroopassa toki ja erityisesti Pohjoismaissa, kun nyt Tanskasta ja Norjasta on kysymys. Tällaisena aikana, kun eletään taantuman keskellä, ei voi väheksyä yhtään liikettä, millä rohkaistaan suomalaisia yrityksiä laajentamaan omaa bisnestään ihan meidän lähialueellemme ja kauemmaksikin ja tekemään vientiä. Ehkäpä tämäkin lakihanke on omalta pieneltä osaltaan sitä sääntelyn sujuvoittamista ja turhien normien ja byrokratian purkamista. On aika mielenkiintoista, että yllättävän monikin suomalainen pk-yritys ei ihan lähialueellekaan tee — Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan — kauppaa. Ehkäpä tämmöiset hankkeet rohkaisevat heitä lähtemään sitten sieltä omalta kotokylältä eteenpäin. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.