Senast publicerat 16-08-2022 10:18

Punkt i protokollet PR 4/2017 rd Plenum Torsdag 9.2.2017 kl. 15.59

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, 41 kap. 1 § i strafflagen och 2 kap. 6 § i polislagen

Regeringens propositionRP 266/2016 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen har föreslagit att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 8.2.2017. 

I strid med talmanskonferensen förslag har Eeva-Maria Maijala understödd av Reijo Hongisto under debatten föreslagit att grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till förvaltningsutskottet.  

Talmanskonferensen har vid sitt sammanträde 9.2.2017 justerat sitt tidigare förslag och föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

Eftersom talmanskonferensens justerade förslag är identiskt med Eeva-Maria Maijalas förslag torde talmanskonferensens förslag kunna godkännas.  

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.