Senast publicerat 06-06-2021 16:58

Punkt i protokollet PR 4/2021 rd Plenum Fredag 5.2.2021 kl. 13.01—13.29

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

Regeringens propositionRP 252/2020 rd
Remissdebatt
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen har föreslagit att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till. Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 3.2.2021. 

Under debatten har Riikka Purra understödd av Hanna Holopainen i strid med talmanskonferensens förslag föreslagit att även förvaltningsutskottet ska lämna utlåtande till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

Talmanskonferensen har vid sitt sammanträde 4.2.2021 justerat sitt tidigare förslag och föreslår att ärendet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som förvaltningsutskottet och jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Eftersom talmanskonferensens justerade förslag är identiskt med Riikka Purras förslag torde riksdagen kunna godkänna talmanskonferensens förslag.  

Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag och remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som förvaltningsutskottet och jord- och skogsbruksutskottet ska lämna utlåtande till.