Senast publicerat 04-06-2021 21:11

Punkt i protokollet PR 40/2016 rd Plenum Onsdag 20.4.2016 kl. 13.59—17.51

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet

Regeringens propositionRP 22/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 6/2016 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
17.38 
Anna Kontula vas :

Arvoisa rouva puhemies! Laki taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä ei ensi kuulemalta vaikuta liittyvän harmaan talouden torjuntaan. Kuitenkin asiantuntijat ovat sitä mieltä, että yritystukien jakamisessa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota veronkierron estämiseen. Talousvaliokunta onkin kirjannut mietintöönsä, että kun lakia valtionavustuksista ryhdytään uusimaan, on harmaan talouden torjunta otettava osaksi uutta lakia. Tämä on hyvä ehdotus. Harmaa talous aiheuttaa Suomen taloudelle niin suuria menetyksiä jatkuvasti, että kaikki keinot sen suitsimiseksi ovat tarpeen. 

Siksi esitän seuraavaa lausumaa, joka on jaettu pöydälle: "Hyväksyessään lakiesityksen eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa harmaan talouden torjunnan osaksi tulevaa valtionavustuslain uudistamista. Valtionavustuslakiin tulee sisällyttää säännökset, jotka varmistavat, ettei yritystukia ja muita avustuksia myönnetä velvoitteita rikkoville tahoille ja että viranomaisilla on harmaan talouden torjunnan näkökulmasta riittävät tiedonsaantioikeudet." 

17.39 
Antero Laukkanen kd :

Arvoisa rouva puhemies! Tämän esityksen tavoitteena on yhdenmukaistaa ja tehostaa tukien käyttöä sekä varmistaa tukien Euroopan unionin valtiontukilainsäädännön mukaisuuden kansallinen ennakkoarviointi. Niin sanotut hyvän tuen edellytykset lisättäisiin lainsäädäntöön. Edellytysten täyttyminen olisi arvioitava ennen tukiohjelman tai yksittäisen tuen käyttöönottoa. Tämä uudistus on erittäin tervetullut ja parantaa sen tuen hakijan mahdollisuutta ymmärtää, miten tätä tukea haetaan ja mitkä sen edellytykset ovat. Sitten kolmantena asiana vielä kiinnitetään huomiota siihen, että tuen saaja joutuu antamaan enemmän pohjatietoa, mikä tietenkin rahoittajia kiinnostaa, kun usein näitä tukia haetaan johonkin projektiin ja siinä on sitten ulkopuolisia rahoittajia. Kun aina ei ihan käy selville sen tuen hakemisen tarkoitus tai se ei ole täysin kirkas, niin tässä sekin puoli nyt paranee. 

Sitten olen kyllä samaa mieltä tästä edustaja Kontulan esiin nostamasta asiasta, että tämä harmaan talouden näkökulma on sellainen, jonka pitää ehdottomasti kaikessa tämäntyyppisessä lainsäädännössä olla ihan keskeisessä osassa, niin kuin tässä valiokuntakin on todennut. 

17.40 
Katja Hänninen vas :

Arvoisa puhemies! Minulla on lyhyt puheenvuoro. Kannatan edustaja Kontulan tekemää lausumaehdotusta. Ilmeisesti myös edustaja Laukkanen antoi tälle ainakin jossain määrin suostumuksensa, että kyseessä on hyvä lausumaehdotus, että harmaata taloutta todella meidän täytyy kaikilla keinoin pyrkiä torjumaan. 

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.