Senast publicerat 04-06-2021 21:41

Punkt i protokollet PR 40/2016 rd Plenum Onsdag 20.4.2016 kl. 13.59—17.51

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 10 kap. i strafflagen och av 6 och 7 kap. i tvångsmedelslagen

Regeringens propositionRP 4/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 4/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.4.2016.